Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-04-19)
předchozí < den (2018-04-18) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 18. duben 2018, Středa po 3. neděli velikonoční B


Kalendarium


Popis lekcionáře

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia - z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

3. neděle velikonoční B
Čtení této neděle spojuje, podobně jako neděli minulou, téma odpuštění hříchů. 1. čtení (Sk 3, 12-19): „Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy.“ (Sk 3,19) 2. čtení (1 J 3, 1-7): „… on se zjevil, aby odstranil naše hříchy a hříchu v něm není.“ (1 J 3,5) Evangelium (L 24, 36b-48): „… má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů“ (L 24,47).

Čtvrteční SZ čtení (Da 9, 1-19) obsahuje Danielovu úpěnlivou prosbu o odpuštění. Na ni navazuje v pátek (Da 10, 2-19) perikopa popisující vyslyšení této prosby.
NZ čtení ve čtvrtek (1 J 2, 18-25) i navazující v pátek (1 J 2, 26-28) operují pojmem „pomazání (od Svatého)“, které pomáhá čelit zlu.
Sobotní čtení, výjimečně nikoli ze SZ, ale ze Sk 3, 1-10 bezprostředně předchází nedělnímu 1. čtení. V sobotním evangeliu (L 22, 24-30) Ježíš slibuje učedníkům, že s ním budou jíst v nebeském království obdobně, jako s nimi jedl po svém zmrtvýchvstání, jak popisuje nedělní evangelium.

Čtení po neděli popisují klíčové spásné události. SZ lekce v pondělí (Jr 30, 1-11a): „… změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět...“ (Jr 30,3); NZ lekce v pondělí (1 J 3, 10-16): „… přešli jsme ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra zůstává ve smrti.“ (1 J 3,14); úterní SZ text (Oz 5,15 – 6,6): „Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat...“ (Oz 6,2); úterní NZ text (2 J 1-6): „… pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost.“ (2 J 2).
Středeční SZ perikopa (Př 9, 1-6) se vrací k tématu (eschatologické) hostiny: „Pojďte a jezte z mého pokrmu...“ (Př 9,5), evangelium (Mk 16, 9-18) je dodatkem k Mk, který reflektuje události po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Středa po 3. neděli velikonoční B

Ž 150

1Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni! Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci! 2Chvalte ho za jeho mocné činy! Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost! 3Chvalte ho dutím na beraní roh, chvalte ho na harfu a lyru! 4Chvalte ho tamburínou a tancem, chvalte ho strunami a píšťalou! 5Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! 6 Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Př 9, 1-6

1Moudrost postavila svůj dům, vytesala svých sedm sloupů. 2Porazila svůj jatečný dobytek, namíchala své víno, připravila také svůj stůl. 3Poslala své služky, volá na nejvyšších místech města. 4 „Kdo je prostoduchý, sem odbočí!“ Komu chybí rozum, tomu říká: 5 „Pojďte a jezte z mého pokrmu, napijte se z vína, které jsem namíchala!“ 6Opusťte prostoduchost a budete žít, jděte zpříma po cestě rozumnosti

Mk 16, 9-18

9Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. 10Ona šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. 11A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. 12Potom se v jiném způsobu ukázal dvěma z nich cestou, když šli na pole. 13A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili. 14Nakonec se ukázal Jedenácti, když byli u stolu; pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. 15A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“