Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-05-25)
předchozí < den (2018-04-17) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 17. duben 2018, Úterý po 3. neděli velikonoční B


Kalendarium

Max Joseph Metzger (1887-1944), katolický kněz, průkopník ekumenismu (hnutí Una Sancta), za své pacifistické názory byl nacisty zatčen a popraven.

Popis lekcionáře

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia - z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

3. neděle velikonoční B
Čtení této neděle spojuje, podobně jako neděli minulou, téma odpuštění hříchů. 1. čtení (Sk 3, 12-19): „Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy.“ (Sk 3,19) 2. čtení (1 J 3, 1-7): „… on se zjevil, aby odstranil naše hříchy a hříchu v něm není.“ (1 J 3,5) Evangelium (L 24, 36b-48): „… má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů“ (L 24,47).

Čtvrteční SZ čtení (Da 9, 1-19) obsahuje Danielovu úpěnlivou prosbu o odpuštění. Na ni navazuje v pátek (Da 10, 2-19) perikopa popisující vyslyšení této prosby.
NZ čtení ve čtvrtek (1 J 2, 18-25) i navazující v pátek (1 J 2, 26-28) operují pojmem „pomazání (od Svatého)“, které pomáhá čelit zlu.
Sobotní čtení, výjimečně nikoli ze SZ, ale ze Sk 3, 1-10 bezprostředně předchází nedělnímu 1. čtení. V sobotním evangeliu (L 22, 24-30) Ježíš slibuje učedníkům, že s ním budou jíst v nebeském království obdobně, jako s nimi jedl po svém zmrtvýchvstání, jak popisuje nedělní evangelium.

Čtení po neděli popisují klíčové spásné události. SZ lekce v pondělí (Jr 30, 1-11a): „… změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět...“ (Jr 30,3); NZ lekce v pondělí (1 J 3, 10-16): „… přešli jsme ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra zůstává ve smrti.“ (1 J 3,14); úterní SZ text (Oz 5,15 – 6,6): „Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat...“ (Oz 6,2); úterní NZ text (2 J 1-6): „… pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost.“ (2 J 2).
Středeční SZ perikopa (Př 9, 1-6) se vrací k tématu (eschatologické) hostiny: „Pojďte a jezte z mého pokrmu...“ (Př 9,5), evangelium (Mk 16, 9-18) je dodatkem k Mk, který reflektuje události po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Úterý po 3. neděli velikonoční B

Ž 150

1Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni! Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci! 2Chvalte ho za jeho mocné činy! Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost! 3Chvalte ho dutím na beraní roh, chvalte ho na harfu a lyru! 4Chvalte ho tamburínou a tancem, chvalte ho strunami a píšťalou! 5Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! 6 Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Oz 5,15 - 6,6

15Odejdu a navrátím se na své místo, dokud neuznají vinu a nebudou hledat moji přítomnost. Ve své tísni mě budou usilovně hledat. 1Pojďte, navraťme se k Hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí. Zranil, on nás i obváže. 2Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním. 3Poznejme, usilujme poznat Hospodina! Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. 4Co s tebou mám udělat, Efrajime? Co s tebou mám udělat, Judo? Vždyť vaše věrnost je jako ranní oblak, jako rosa, která brzy odchází. 5Proto jsem srazil skrze proroky, zabil jsem tě řečí svých úst a můj soud vyjde jako světlo. 6Neboť mám zalíbení v milosrdenství, a ne v obětech, poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti.

2 J 1-6

1 starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě -- a nejen já, nýbrž všichni, kteří poznali pravdu --, 2a to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. 3Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. 4Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl takové, které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce. 5A nyní tě prosím, paní -- ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku --, abychom milovali jedni druhé. 6A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit.