Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-02-15) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 15. únor 2018, Čtvrtek před 1. nedělí v době postní B


Kalendarium

Sigfried Švédský (+kol. 1040), mnich z Anglie, byl misionářem ve Švédsku a Norsku, založil první švédské biskupství jménem Skara, pokřtil krále Olafa, považován za „apoštola Švédů“

Popis lekcionáře

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby
Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.
1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce B - Mk 1, 9-15) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – Mk 9, 2-9) o (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu B obsahuje texty Janova evangelia o Kristově oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mk 14,1 – 15,7)
Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o potopě, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o srdci kamenném a srdci z masa.

1. neděle v době postní B
Nedělní evangelium (Mk 1. 9-15) zmiňuje čtyřicetidenní Ježíšovo pokušení na poušti, které dalo vzniknout čtyřicetidennímu období před Velikonoci (s tématy jednak křtu jednak pokání). 1. čtení (Gn 9, 8-17) a 2. čtení (1 P 3, 18-22) spojuje postava Noeho a potopy: „Naplnění tohoto předobrazu – křest – i vás nyní zachraňuje…“ (1 P 3,20)

Čtení před nedělí rozvíjí témata Popeleční středy: hříchu, pokání a odpuštění. SZ čtení čtvrtku (Da 9, 1-14): „zřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, vzbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení“ (Da 9,5). Bezprostředně navazující čtení v pátek (Da 9, 15-25a): „zhřešili jsme, ničemně jsme jednali“ (Da 9,15). V sobotu (Ž 32): „Řekl jsem: Vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu.“ (Ž 32,5)
NZ čtení čtvrtku (1 J 1, 3-10): „Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe…“(1 J 1,8). V pátek (2 Tm 4, 1-5): „Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej…“ (2 Tm 4,2). V sobotu (Mt 9, 2-13) říká Ježíš ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy“ (Mk 9,2).

Pondělní SZ čtení (Job 4, 1-21): „Což může být smrtelný člověk před Bohem spravedlivý?“ (Job 4,17). Úterní (Job 5, 8-27): „Hle, šťastný je člověk, kterého Bůh kárá; a proto ponaučení Všemohoucího nezavrhuj. Vždyť on způsobí bolest i obváže, zdeptá, ale jeho ruce vyléčí.“ (Job 5, 17-18). Středeční (Př 30, 1-9): „(Bůh) je štítem těm, kteří v něm mají útočiště.“ (Př 30,5)
NZ čtení v pondělí (Ef 2, 1-10): „kdysi jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy“ (Ef 2, 1-10). V úterý (1 P 3, 8-18a): „Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé, a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo“ (1 P 3,12). Středeční evangelium (Mt 4, 1-11) je paralelou evangelia nedělního.

Čtvrtek před 1. nedělí v době postní B

Ž 25, 1-10

1K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 2Bože můj, v tebe doufám, kéž nejsem zahanben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. 3Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. 4Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. 5 Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Po celý den očekávám na tebe. 6Vzpomeň na své slitování, Hospodine, i na své milosrdenství, vždyť je od věčnosti. 7Nevzpomínej však na hříchy mého mládí, na má přestoupení. Vzpomeň na mě podle svého milosrdenství, kvůli své dobrotě, Hospodine. 8Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě. 9Pokorné uvádí do práva, pokorné učí své cestě. 10Všechny Hospodinovy stezky jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kdo dbají na jeho smlouvu a jeho svědectví.

Da 9, 1-14

1V prvním roce Dareia, syna Achašvérošova, z potomstva médského, jenž byl učinen králem nad královstvím chaldejským, 2v prvém roce jeho kralování jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako Hospodinovo slovo k proroku Jeremjášovi, že počet roků, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je sedmdesát let. 3Tehdy jsem obrátil svou tvář k Panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnlivými prosbami, v postu, žíněném rouchu a popelu. 4A tak jsem se modlil k Hospodinu, svému Bohu, vyznával jsem a říkal: Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy, 5zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, vzbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení 6a neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům, velitelům, našim otcům i ke všemu lidu země. 7Tobě, Panovníku, náleží spravedlnost, ale nám zbývá tohoto dne jenom hanba -- Judejcům a obyvatelům Jeruzaléma i celého Izraele, blízkým i vzdáleným ve všech zemích, kam jsi je zahnal za jejich věrolomnost, kterou se tobě zpronevěřili. 8Hospodine, nám náleží jenom hanba -- našim králům, našim velitelům i našim otcům -- neboť jsme zhřešili proti tobě. 9Panovníkovi, našemu Bohu, zůstávají slitování a odpuštění. To proto, že jsme se proti němu vzbouřili 10a neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, abychom žili podle jeho zákonů, které nám předkládal prostřednictvím svých služebníků proroků, 11ale všichni v Izraeli přestoupili tvůj zákon, odvrátili se a neposlouchali tě. Proto se na nás sesypala prokletí a zlořečení, jak je psáno v zákoně Mojžíše, otroka Božího, neboť jsme vůči němu zhřešili. 12On naplnil svá slova, jenž promluvil proti nám a proti našim správcům, kteří nás spravovali, že na nás uvede velké zlo; co se nestalo pod celým nebem, to se stalo v Jeruzalémě. 13Takové, jaké je zapsáno v zákoně Mojžíšově, veškeré takové zlo přišlo na nás. A my jsme se nesnažili udobřit Hospodina, svého Boha, abychom se odvrátili od svých zvráceností a abychom porozuměli tvé pravdě. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, jež učinil; vždyť my jsme ho neposlouchali.

1 J 1, 3-10

3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 4Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. 5A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 6Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. 7Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 8Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 10Řekneme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.