Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-02-07) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 7. únor 2018, Středa po 5. neděli po Zjevení Páně B


Kalendarium


Popis lekcionáře

5. neděle po Zjevení Páně B
Nedělní evangelium (Mk 1, 29-39) dokládá Ježíšovu moc: obsahuje jak svědectví o uzdravení Petrovy tchýně, tak o vyhánění démonů, kteří Ježíše znali. 1. čtení (Iz 40, 21-31) ukazuje na Stvořitelovu moc nad tímto světem. „... všechny volá jménem, pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí.“ (Iz 40,26). 2. čtení poukazuje na Pavlův svobodný přístup k Zákonu.

SZ čtení čtvrtku (Př 12, 10-21) ukazuje na Hospodinovu moc jak nad spravedlivým, tak bezbožným (ničemou, hlupákem). Obdobně je Hospodin charakterizován slovy Elíhuovými v pátek (Job 36, 1-23). V sobotu (Iz 46, 1-13) v podání Izaiáše Hospodin svůj lid „nadnáší“, „pozvedá“ a „nese“.
Svobodný přístup k Zákonu podobně jako v nedělním 2. čtení je doložen na příkladu obřízky ve čtvrtek (Ga 5, 2-15) a na více příkladech v pátek (1 K 9, 1-16). Sobotní evangelium (Mt 12, 9-14) koresponduje s evangeliem nedělním - týká se uzdravení ochrnutého.

SZ čtení pondělí (2 Kr 4, 8-17.23-37) a úterý (2 Kr 8, 1-6) popisují uzdravení, která se udála skrze Elíšu. Středeční SZ čtení (Job 6, 1-13) souvisí s nedělním 1. čtením, zvláště s verši Iz 40, 28-29.
Pondělní NZ čtení (Sk 14, 1-7) ukazuje, že Pavlův svobodný přístup k Zákonu vyvolal zásadní rozdělení mezi Židy a apoštoly. Rozdělení se nevyhýbá ani apoštolů samých, jak je patrno z úterního NZ čtení (Sk 15, 36-41). Středeční evangelium (Mk 3, 7-12) je obdobné nedělnímu – hovoří o uzdravování i Ježíšově vládě nad démony.

Středa po 5. neděli po Zjevení Páně B

Ž 102, 12-28

12Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, a já schnu jako bylina. 13Ale ty, Hospodine, zůstáváš navěky; jsi připomínán od pokolení do pokolení. 14Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem -- vždyť nastal čas, aby ses nad ním smiloval; vždyť nadešla ta chvíle! 15Vždyť tví otroci si oblíbili jeho kameny; jímá je lítost nad jeho sutinami. 16Národy se budou bát Hospodinova jména a všichni králové země tvé slávy, 17až Hospodin zbuduje Sijón a ukáže se ve své slávě, 18 shlédne na modlitbu bezmocného, nepohrdne jejich modlitbami. 19Toto je zapsáno pro budoucí pokolení. Lid, který bude stvořen, bude chválit Hospodina, 20který shlédl ze svých svatých výšin. Hospodin pohlédl z nebes na zemi, 21aby vyslyšel nářek vězňů a rozvázal syny smrti, 22aby vypravovali na Sijónu o Hospodinově jménu a o jeho chvále v Jeruzalémě, 23když se společně shromáždí národy i království, aby sloužily Hospodinu. 24Cestou pokořil mou sílu a zkrátil mé dny. 25Pravím: Můj Bože, neber mě uprostřed mých dnů -- tvá léta jsou od pokolení do pokolení. 26Dávno jsi založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou. 27Ta zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechna jako roucho zvetší, vyměníš je jako plášť a budou proměněna. 28Ale ty jsi stále týž -- tvá léta nekončí.

Job 6, 1-13

Nato Jób odpověděl. Řekl: 2Kéž by byla pečlivě zvážena má nespokojenost a spolu s mým neštěstím byla vyzvednuta na miskách vah. 3Vždyť je již těžší než mořský písek; kvůli tomu byla má slova neuvážená. 4Vždyť ve mně vězí šípy Všemohoucího, jejichž jed saje můj duch; Boží pohromy se zaměří proti mně. 5Cožpak bude divoký osel hýkat nad trávou? Bude snad býk bučet nad svou pící? 6Cožpak se dá jíst něco, co samo nemá chuť, bez soli? Je snad nějaká chuť ve vaječném bílku? 7Má duše se nechce dotýkat těch věcí; jsou pro mě nechutným pokrmem. 8 Kéž se tak stane, že se naplní má prosba a Bůh dá, v co skládám svou naději. 9 Ať se Bůh odhodlá a srazí mě, povolí svou ruku a odtrhne mě, 10ať už nastane má útěcha a mohu radostně poskakovat v bolesti, ačkoli mě Bůh nebude šetřit; neboť jsem nezatajil řeči Svatého. 11Jakou mám sílu, že bych měl vytrvat, a jaký můj konec, že bych měl prodlužovat svůj život? 12Je snad má síla silou kamenů? Je snad mé tělo z bronzu? 13 Není snad pro mne pomoc a obezřetnost byla ode mne zahnána?

Mk 3, 7-12

7Ježíš se se svými učedníky odebral k moři. A vydalo se za ním velké množství lidí z Galileje a z Judska. 8Také z Jeruzaléma, z Idumeje a Zajordání, z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. 9Řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil. 10Neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 12Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je.