Jste zde

Limská

Limská liturgie
Ekumenická liturgie poprvé slavená v r. 1982 na závěr zasedání Komise pro víru a řád SRC, které přijalo dokumenty ekumenické konvergence „Křest, večeře Páně, ordinace“.
 
1. Úvodní doxologie
Např. zpěv: Gloria, Gloria, Gloria Patrie et Filio, gloria, gloria gloria, Spiritui sancto.
 
2. Pozdrav
P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží
a obecenství Ducha svatého s vámi se všemi.
S: I s tebou.
 
3. Kyrie
Vzývejme Pána: Kyrie eleison.
Vzývejme Pána, abychom dovedli ve svazku pokoje
chovat jednotu Ducha a společně vyznávat:
Jedno je tělo a jeden Duch,
jeden Pán, jedna víra a jeden křest. (Ef 4, 3-5)
S: Kyrie eleison.
Vzývejme Pána,
abychom brzy dosáhli
viditelné jednoty společenství v těle Kristově
a u jednoho stolu lámali chléb a žehnali kalich.
(sr. 1 K 10, 16-17)
S: Kyrie eleison.
Vzývejme Pána,
abychom skrze Krista smířeni s Bohem,
byli s to vzájemně uznávat své služby
a ve službě smíření byli sjednoceni. (sr. 2K 5, 3-5)
S: Kyrie eleison.
 
4. Kolekta
P: Modleme se:
Milostivý a milosrdný Pane a Bože,
ty jsi svého milovaného Syna při jeho křtu v Jordáně pomazal Duchem svatým
a ustanovil ho prorokem, knězem a králem.
Znovu vylej svého Ducha na nás,
ať zůstaneme věrni tomu, k čemus nás povolal ve křtu,
ať z celého srdce toužíme
po společenství Kristova těla a Kristovy krve,
ať sloužíme chudým tvého lidu
a všem, kdo potřebují naši lásku.
Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,
neboť on s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého,
Bůh na věky věků.
S: Amen.
 
5. První čtení Písma
 
6. Žalm nebo Aleluja
 
7. Evangelium
 
8. Homilie (kázání)
 
9. Ticho k rozjímání
 
10. Vyznání víry
Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života,
který z Otce vychází,
S Otcem i Synem mu patří stejné klanění
a stejná sláva
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.
 
11. Přímluvy
S vírou se modleme k Bohu, našemu Otci,
a k Ježíši Kristu, jeho Synu,
i k Duchu svatému.
S: Kyrie, Kyrie eleison.
(volné přímluvy jednotlivců ze shromáždění)
závěr:
S důvěrou ve tvé milosrdenství, Pane,
poroučíme do tvých rukou
všechny, za něž se modlíme
skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána.
S: Amen.
 
12. Příprava eucharistické slavnosti
 
13. Dialog
P: Pán s vámi.
S: I s tebou.
P: Vzhůru srdce.
S: Máme je u Pána.                              
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.
 
14. Preface
Vpravdě je spravedlivé a dobré
tebe, Hospodine, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, chválit
a tobě vždycky a všude děkovat.
Svým živým Slovem jsi všechno stvořil
a shledal, že je to dobré.
Stvořil jsi lidi k svému obrazu,
aby měli podíl na tvém životě
a byli zrcadlem tvé slávy.
A když se naplnil čas, dal jsi nám Krista,
jako cestu, pravdu a život.
On přijal křest a jako tvůj služebník byl poslán,
aby chudým zvěstoval evangelium.
Při své poslední večeři
nám odkázal eucharistii,
slavnost, v níž pamatujeme
na jeho smrt a vzkříšení
a přijímáme jeho přítomnost jako pokrm.
Všem vykoupeným dal královské kněžství
a v lásce ke svým bratřím a sestrám
vyvoluje některé z lidí, kteří mají podíl na jeho úřadě,
aby církev živili tvým slovem,
a dávali jí žít pomocí tvých svátostí.
A proto, Hospodine, zvěstujeme chválu tvé slávy,
se všemi anděly a svatými zpíváme:
15. Svatý
16. První epikléze
Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa,
jsi svatý a tvá sláva nezná hranic.
Sešli na naši eucharistii svého životodárného Ducha,
toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky,
toho, jenž zastínil Pannu Marii milostí,
toho, jenž sestoupil na Ježíše u Jordánu
a na apoštoly v den Letnic.
Ať vylití tohoto ohnivého Ducha
tak promění naši hostinu díků,
aby se tento chléb a toto víno
pro nás staly Kristovým tělem a Kristovou krví.
S: Aklamace Veni Creator, Veni Creator,
Veni Creator Spiritus.
17. Ustanovení
Ať tento tvůj stvořitelský Duch naplní
slova tvého milovaného Syna.
Neboť on v noci, kdy byl vydán,
vzal chléb, vzdal díky,
chléb lámal, podával svým učedníkům a řekl:
Vezměte si a jezte z toho všichni:
je to mé tělo, které se vydává za vás.
A čiňte to na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky,
podával jej svým učedníkům a řekl:
Vezměte si a pijte z toho všichni:
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
ta se vylévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
A kdykoli z toho budete pít,
čiňte to na mou památku (sr. 1 K 11, 23-35).
 
18. Anamnéze
Proto dnes, Hospodine,
slavíme památku našeho vykoupení:
zrození a život tvého Syna mezi námi,
jeho křest od Jana,
jeho poslední večeři s apoštoly,
jeho smrt a sestoupení do říše mrtvých.
Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení
a jeho vystoupení na nebesa,
neboť jako náš Velekněz
se tam přimlouvá za všechny lidi
a my očekáváme jeho druhý příchod ve slávě.
Sjednoceni v Kristově kněžství
ti předkládáme tuto památku:
Pamatuj na oběť svého Syna
a sešli na všechny lidi
požehnání jeho vykoupení.
 
19. Druhá epikléze
Shlédni, Pane, na nás a na tyto dary,
na toto díkuvzdání, na tuto eucharistii,
kterous ty sám daroval církvi,
a milostivě ji přijmi,
jako přijímáš oběť svého Syna,
kterou jsme znovu přijati do tvé smlouvy.
A když přijímáme Kristovo tělo a Kristovu krev,
naplň nás svatým Duchem,
abychom v Kristu byli jedno tělo a jedna duše,
jedna živá oběť k chvále tvé slávy.
S: Aklamace Veni Creator, Veni Creator,
Veni Creator Spiritus.
 
20. Mementa (připomínka živých i zemřelých)
Pamatuj, Hospodine, na svou jedinou,
svatou, obecnou a apoštolskou církev,
vykoupenou krví Kristovou.
Zjev její jednotu, bdi nad její vírou
a uchovávej ji v pokoji.
Pamatuj, Hospodine, na všechny služebníky
své církve,
biskupy, kněze, jáhny
a všechny, kterým jsi propůjčil zvláštní dar(y) služby.
(Pamatuj zvláště na ...)
 
Pamatuj také na všechny naše sestry a bratry,
kteří zemřeli v Kristově pokoji,
pamatuj na všechny zemřelé,
jejichž víru znáš jenom ty sám:
přiveď je k hostině radosti,
kterous u sebe připravil pro všechny lidi,
s blahoslavenou Pannou Marií,
s praotci a proroky, s apoštoly a mučedníky
a se všemi svatými, kteří žili v tvém přátelství.
S nimi všemi ti zpíváme chválu
a očekáváme slavný příchod tvého království,
abychom tě mohli se vším stvořením,
navždy vysvobozeni z hříchu a smrti,
věčně oslavovat skrze Krista, našeho Pána.
 
21. Závěrečná doxologie
Skrze Krista a s Kristem a v Kristu
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého,
nyní a navěky.
S: Amen.
 
22. Modlitba Páně
Jeden křest nás týmž svatým Duchem spojuje
v jedno Kristovo tělo. Jako Boží synové a dcery
se proto modleme:
Otče náš ...
Neboť tvé je království...
 
23. Pozdravení pokoje
Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:
Odkazuji vám pokoj,
svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy,
nýbrž na víru své církve,
a aby se děla tvá vůle,
dopřávej nám tento pokoj stále
a veď nás cestou k dokonalé jednotě
v tvém království po všechny věky.
S: Amen.
Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.
S: I s tebou.
Pozdravte se navzájem na znamení smíření a pokoje.
 
24. Lámání chleba
Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově,
kalich požehnání, za nějž děkujeme,
je účastí na Kristově krvi (sr. 1 K 10,16).
 
25. Agnus Dei
 
26. Přijímání
 
27. Děkovná modlitba
P: V pokoji se modleme k Hospodinu:
Hospodine, Bože náš, děkujeme ti,
že nás křtem spojuješ v tělo Kristovo
a že nás v eucharistii naplňuješ radostí.
Veď nás cestou plné viditelné jednoty své církve
a pomáhej nám,
abychom byli vděčni za každé znamení smíření,
které nám dáváš.
A protože jsme právě okusili z hostiny,
kterous nám připravil v budoucím věku,
dej ať jednou dostaneme podíl na dědictví svatých
a můžeme žít v tvém nebeském městě.
Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,
neboť on s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého,
Bůh na věky věků.
S: Amen.
 
28. Závěrečná píseň
 
29. Propuštění
 
30. Požehnání
P: Žehnej vám všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch svatý,
nyní i navěky.
S: Amen.