Jste zde

Studijní materiály

Seznam vydaných pracovních textů Institutem ekumenických studií v Praze
Úvod do teologického myšlení
část Pojem teologie a jeho interpretace
ÚVOD (Ivana Dolejšová)
VÝZNAM EKUMENICKÉ TEOLOGIE V ŽIVOTĚ KŘESŤANA A CÍRKVE (Ivana Dolejšová)
TEOLOGIE A VÍRA VE ZJEVENÍ (Ivana Dolejšová)
THEOLOGIE JAKO DUCHOVNÍ CESTA (Václav Ventura)
TEOLOGIE JAKO DĚJINNÁ A SPOLEČENSKÁ DISCIPLÍNA (Ivana Dolejšová)
TEOLOGIE JAKO BIBLICKÁ HERMENEUTIKA (Tim Noble, přeložila Martina Volfová)
TEOLOGIE JAKO REFLEXE NÁBOŽENSKÉ ZKUŠENOSTI (Ivana Dolejšová)
PROBLÉM AUTENTICKÉ AUTORITY A IDEOLOGICKÉ ZKRATKY V TEOLOGII (Ivana Dolejšová)           
TEOLOGIE A PROBLÉM METODY (Tim Noble, přeložila Darina Bártová)
část Vybraná témata
JAN ZLATOÚSTÝ - CHRYSOSTOMOS (Jan Blahoslav Lášek)
TEOLOGIE OSVOBOZENÍ A MYSTICKÁ TEOLOGIE U FRANTIŠKA Z ASSISI (Ivana Dolejšová)
TEOLOGIE PRAVDY U MISTRA JANA HUSA (Ivana Dolejšová)
SETKÁNÍ TRADICE A MODERNÍ DOBY U GEORGE TYRRELLA (Ivana Dolejšová)
ŽIVOT A ZÁPAS DIETRICHA BONHOEFFERA (Stephen Plant, přeložila Ivana Dolejšová)
VÍRA A ŽIVOT V LATINSKOAMERICKÉ TEOLOGII OSVOBOZENÍ (Tim Noble, přeložila Jana Tichá)
část Čítanka
LOSSKÝ: CESTA APOFATICKÁ A KATAFATICKÁ 
F. M. DAVÍDEK: KONKRÉTNÍ SPIRITUÁLNÍ PRÁCE         
J. B. METZ: JEDNOTA A MNOHOST   
Z. TRTÍK: DIMENSIONÁLNÍ STRUKTURA SKUTEČNOSTI           
W. KASPER: AUTONOMIE A THEONOMIE    
KARL J. KUSCHEL: JAK OBSTOJÍ DNEŠNÍ TEOLOGIE?
JAN ZLATOÚSTÝ: JAKO OVCE VÍTĚZÍME, STANEME-LI SE VLKY, JSME PORAŽENI
FRANTIŠEK Z ASSISI: LIST VŠEM VĚRNÝM KŘESŤANŮM         
LEONARDO BOFF: INTEGRACE NEGATIVNÍHO: PŘÍSPĚVEK SVATÉHO FRANTIŠKA K PROCESU INDIVIDUALIZACE.            80
JAN HUS: PROVÁZEK TŘÍPRAMENNÝ Z VÍRY, LÁSKY, NADĚJE
GEORGE TYRRELL: VZTAH MEZI TEOLOGIÍ A ZBOŽNOSTÍ      
Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie náboženství
PŘEHLED TÉMAT A PROBLÉMŮ (Pavel Zach)
VÍRA A ATEISMUS Z POHLEDU PSYCHOLOGIE MOTIVACE (Pavel Zach)    
OBRAZY BOHA - JEJICH PŮVOD, PODOBA A VLIV           (Pavel Zach)
STUPNĚ VÍRY - VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE VÍRY PODLE J. FOWLERA        (Pavel Zach)
FORMY NÁBOŽENSKÉHO PROŽÍVÁNÍ          (Pavel Zach)
RELIGIOZITA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (Petr Kozlík)     
NÁBOŽENSTVÍ OČIMA NENÁBOŽENSKÉ VĚDY (Jan Spousta)
NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST           (Jan Spousta)
NÁBOŽENSKÉ INSTITUCE (Jan Spousta)         
NÁBOŽENSTVÍ V MODERNÍCH SPOLEČNOSTECH            (Jan Spousta)
NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI (Jan Spousta)
Filozofie
Úvod do filosofie (Ivana Dolejšová)
Platón (Ivana Dolejšová)
Augustin a Bonaventura (Ivana Dolejšová)
Humova skepse a Kantův důraz na praxi (Ivana Dolejšová)
Kierkegaard a Nietzsche (Ivana Dolejšová)
Postmoderní filosofie: obrat od obecného ke konkrétnímu (Ivana Dolejšová)
Historický úvod (Ivana Dolejšová)
Existencialismus (Ivana Dolejšová)
Fenomenologie: Brentano a Husserl (Ivana Dolejšová)
Filosofie komunikativního jednání (Ivana Dolejšová)
Úvod B (Ivana Dolejšová)
Úvod (Petr Dvořák)
Aristoteles (Petr Dvořák)
Tomáš Akvinský, Duns Scotus, Vilém Ockham (Petr Dvořák)
Raně novověká filozofie, R. Descartes a I. Kant (Petr Dvořák)
Analytická filozofie: filozofie přirozeného jazyka a teorie možných světů (Petr Dvořák)
Analytická filozofie - Frege, Russell a raný Wittgenstein (Petr Dvořák)
Kořeny analytické filozofie – novopozitivismus (Petr Dvořák)
ANALYTICKÁ FILOZOFIE: FILOZOFIE PŘIROZENÉHO JAZYKA (Petr Dvořák)
N. Whitehead (Petr Dvořák)
TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A POST-ANALYTICKÁ FILOZOFIE (Petr Dvořák)
Ludwig Wittgenstein: pojetí náboženské víry v pozdní filozofii (Ondřej Fischer) - e
Úvod do filozofie (Ondřej Fischer)
Paul - Michel Foucault (Ondřej Fischer)
Friedrich Nietzsche (Ondřej Fischer)
Edmund Husserl (?)
Martin Heidegger (Ondřej Fischer)
Jean – Paul Sartre (Ondřej Fischer)
Filosofie existence podle Karla Jasperse (?)
Postomoderní kritika křesťanství (Ivana Noble)
Wittgenstein´s notion of language (Ivana Noble)
Základní orientace ve filosofických směrech 20. století (?)
Úvod do hermeneutiky
Úvod do biblické hermeneutiky (Petr Šandera)
Boží mluvení k člověku (Petr Šandera)
Písmo a tradice (Petr Šandera)
Alegorie a typologie (Petr Šandera)
Modifikace hermeneutického kruhu (Petr Šandera)
Vykladačské přístupy Augustina Aurelia (Petr Šandera)
Písmo po osvícenství (Petr Šandera)
Alexandrijská a antiochejská škola (Petr Šandera)
Tóra písemná a ústní - židovské pojetí (Petr Sláma)
Písmo v církvi - typy výkladů SZ (Petr Sláma)
NOVÁ HERMENEUTIKA - Úvod do exegese (Petr Pokorný)
Úvod do filosofické hermeneutiky (Jakub Čapek)
Hermeneutika a estetika: výklad uměleckého díla v pojetí H-G Gadamera (Jakub Čapek)
Interpretace od Augustina po Luthera (Alice Kliková)
Interpretace podle Schleiermachera (Alice Kliková)
Interpretace dokumentů II. vatikánského koncilu (Jan Konzal)
Hermeneutika učí rozumět dokumentům Magisteria (Jan Konzal) - e
Autorita a tradice: autorita tradice – očima filosofické hermeneutiky (Jakub Čapek) - e
Hermeneutika a teologie? Problém výkladu náboženské řeči (Jakub Čapek) - e
2. blok výkladu o hermeneutice v ak. roce 2001-2002, Metodiky výkladu bible (Petr Pokorný)
Starý zákon
Starý zákon a ostatní starověké náboženské texty (Petr Šandera)
ÚVOD K DĚJINÁM STAROVĚKÉHO ORIENTU A IZRAELE (Petr Šandera)         
NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY EGYPTA, MEZOPOTÁMIE A KENAANU (Petr Šandera)
KULTURA A ZPŮSOB MYŠLENÍ STAROVĚKÉHO ORIENTU (Petr Šandera)      
PŘÍKLADY VÝKLADU STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ (Petr Šandera)         
MESIÁŠ (Petr Šandera)       
KULTICKÉ INSTITUCE VE STAROVĚKÉM IZRAELI           (Petr Šandera)
STAROZÁKONNÍ ANTROPOLOGIE - ZÁKLADNÍ POJMY (Petr Šandera)
SIJJÓN V SZ TRADICI (Petr Šandera)     
Křesťanství jako "náboženství knihy" (Petr Sláma)
Literární kritika - tradiční teorie pramenů (Petr Sláma)
Kritika formy / literárního druhu (Petr Sláma)
PŘEHLED STARÉHO ZÁKONA (Jan Heller)
Kultické instituce ve starověkém Izraeli (Petr Šandera)
Teologie mudroslovné literatury (Petr Šandera)
Tradice Exodu (Petr Sláma)
Předdějiny + Praotcové (Petr Sláma)
TEOLOGIE DEUTERONOMISTICKÉHO HNUTÍ (Petr Sláma)
Nový zákon
Úvod k dějinám novozákonního textu (Jan Kortleve)
DĚJINY NOVOZÁKONNÍHO KÁNONU (Jan Kortleve)
RANĚ KŘESŤANSKÉ DĚJINY NOVÉHO ZÁKONA (Jan Kortleve)
DOBOVÉ POZADÍ NOVOZÁKONNÍ TRADICE (Jan Kortleve)
ÚVOD K EVANGELIÍM (Jan Kortleve)
VZKŘÍŠENÍ (Zbyněk Studenovský)
Úvod do textu Nového zákona (Zbyněk Studenovský)
Svět Nového zákona I (Zbyněk Studenovský)
Synoptická evangelia a sbírka Q (Zbyněk Studenovský)
Religionistika
Místo religionistiky ve studiu teologie (Ivan Štampach)
Judaismus a křesťanství z religionistického pohledu (Ivan Štampach)
Hindiusmus a buddhismus - jejich tradice a současné působení v západní civilizaci (Ivan Štampach)
Čínské národní náboženství (Ivan Štampach)
Kulturní, sociálně-etický a politický rozměr náboženství (Ivan Štampach)
Možnosti vzájemného soužití, spolupráce a sdílení duchovní zkušenosti (Ivan Štampach)
Teorie vzniku náboženství (Pavel Zach)
Fenomenologie náboženství (Pavel Zach)
Islám (Pavel Zach)
Dějiny křesťanství
Základy historické práce, důležitost pramenů, jakož i vztah historie a teologie (Jiří Hanuš)
Vznik církve a šíření křesťanství (Jiří Hanuš)
Rozhovor s univ. profesorem Josefem Češkou (Jiří Hanuš)
Politika, víra a christologie na sklonku starověku (Jiří Hanuš)
Základní údaje k dějinám raného středověku (Jiří Hanuš)
Druhá fáze raného středověku (7. - 11. století) a stručný popis Cyrilo-metodějské misie (Jiří Hanuš)
"Papežská církev" ve vrcholném středověku (Jiří Hanuš)
Podstatné rysy pozdního středověku (Jiří Hanuš)
Ekumenická eklesiologie
Věrnost, ortodoxie a fundamentalismus v ekumenickém kontextu (Ivan Štampach)
Předpoklady a výhledy ekumenické praxe (Ivan Štampach)
Systematická teologie
Trojice I - historická část (Ivana Dolejšová)
Trojjediný Bůh - současné přístupy (Ivana Dolejšová)
Kristus náš bratr: Kristologie z pohledu modernismu a teologie osvobození (Ivana Dolejšová)
Eschatologie (Ivana Dolejšová)
Dogma v křesťanské církvi (Ivana Dolejšová)
Kapitoly z pneumatologie (Mojmír Žalčík)
Úvod do systematické teologie (Ivana Noble)
Duch svatý pneumatologie – základní bibliografie (Petr Macek)
Liturgická teologie
Boží slovo je středem každé liturgie (Pavel Hradilek)
Křesťanská obec jako řádné liturgické prostředí (Pavel Hradilek)
Eucharistie jako vyvrcholení života křesťanské obce (Pavel Hradilek)
Svátosti křesťanské iniciace (Pavel Hradilek)
Liturgie smíření (Pavel Hradilek)
Liturgie velikonočního Tridua (Pavel Hradilek)
Stavební kameny a výstavba liturgie (Pavel Hradilek)
Smysl a předpoklady liturgického slavení Pavel Hradilek)
Aktéři liturgického slavení (Pavel Hradilek)
Symbol v liturgii (Pavel Hradilek)
Teologie liturgického prostoru (Pavel Hradilek)
Liturgický rok ve slavení církve (František Kunetka)
Ekumenický lekcionář
Dějiny slavení eucharistie (David Holeton)
Dějiny slavení křtu (David Holeton)
Dějiny liturgie smíření (David Holeton)
Eucharistie (Johannes Emminghaus)
Liturgikon IES
CD ROM se zdrojovými texty a obrazovou přílohou
Penance ( David Holeton)
Bible a liturgie, lekcionáře (Pavel Hradilek)
Anamneticko-epikletická stavba liturgie (doprovodný materiál pro přednášku) – P. Hradilek
Křesťanské spirituality
Futurologie spirituality (Pavel Zach)
Hnutí předcházející a navazující na II. vat. koncil (Pavel Zach)
Rysy západní spirituality (Jan Lachman)     
Rysy východní spirituality (Jan Lachman)   
Duchovní směry protestantismu (Jan Lachman)
Pojem zkušenosti, Duch sv. v životě křesťana (Jan Lachman)
Manželská spiritualita (Jan Lachman)
Česká duchovní tradice I. (Jan Lachman)
Etika
Úvod. Etika a teologická etika, místo etiky v teologii. (Jindřich Halama)
Vztah Českých bratří (Jednoty bratrské) ke světu na přelomu 16. a 17. století (J. Halama)
Christian ethics – December 2001: Conscience, Natural law, The contribution of woman to ethical debate, Moral norms, Sin, Just war, Homosexuality, Abortion/use of foetal tissue (Helen Costigane)
 
 
Příloha – seznam liturgických zdrojů na CD-ROMu
Křest
Holeton
Didaché, kap. (1-6) 7-8
Justin Martyr: 1. Apologie, kap. 61 & 65
Justin Martyr: Otázky a odpovědi pravověrným, 137
Hippolyt: Apoštolská tradice (úryvky)
Tertulián: úryvky z: de Baptismo,
Tertulián: de Spectaculis,
Tertulián: de Corona,
Tertulián: Adversus Praxean.
Cyprián: Ep. 69,
Afrika: Augustin z Hippo,
Afrika: Ritus z Kartága,
Afrika: Fulgentius, Ferrandus
Skutky Judy a Tomáše
Skutky Xanthipe a Polyxeny
Cyril/Jan Jeruzalémský: Mystagógické katecheze
Egeria: úryvky z Deníku
Didascalia apostolorum (liturgické pasáže)
Theodor z Mopsuestie: úryvky z Křestních kázání
Ambrož z Milána: De Mysteriis, De Sacramentis
Dopis Jana Diákona Senariovi
Gelasiánský sakramentář (Rituál křtu)
Ordo Romanus XI
Arménský ritus
Treby: Modlidby nad katechumenem
Treby: Křest
Treby: Myropomazání
Římskokatolické prameny křtu dospělých a křtu dětí
Českobratrská církev evangelická: Agenda (úryvky)
Anglikánská církev v Kanadě
Agenda CČSH
Vyznání a řád Církve bratrské
Příručka pro kazatele, pro starší Církve adventistů s.d.
Eucharistie
Synoptické pasáže; 1. Korintským 11,23n.
Didaché, kap. 9-10
Justin Martyr: 1. Apologie, kap (61) 65-67
Hippolyt: Apoštolská tradice (úryvky)
Cyril/Jan Jeruzalémský: Mystagógické katecheze
Anafora sv. Jakuba
Didascalia apostolorum (liturgické pasáže)
Anafora: Addaie a Marie
Bazil Velký: Liturgie katechumenů
Bazil Velký: Liturgie věrných
Bazil v koptské liturgii
Liturgie předem posvěcených chlebů
Anafora Sv. Marka,
Apoštolské konstituce (úryvky)
Liturgie Jana Zlatoústého
Ambrož z Milána: úryvky z De Sacramentis
Galikánská liturgie
Prameny jednoty bratrské, Lukáš Pražský,
Martin Luther, Formula Missae 1523,
Štrasburg: Rituál přijímání 1539
Jan Laski o obřadech při večeři Páně v církvích reformované.
Piův misál
Agenda 1612
Agenda 1869
Agenda 1881
Anglie: Kniha společné modlitby z let 1549
Liturgie Karla Farského
Luterská eucharistická modlitba 1958
Římskokatolické prameny: Ordo Missae Pavla VI.
Římskokatolické prameny: Český misál, Sekretariát České liturgické komise, 1983, str. 13-72
Českobratrská církev evangelická: Agenda (úvod)
Českobratrská církev evangelická: Formuláře pro službu Slova a stolu Kristova
Anglikánská církev v Kanadě (1985),
Anglikánská církev: Anglikánská eucharistická bohoslužba
Anafory
EM Filipi
EM Bruner
Vyznání a řád Církve bratrské
Příručka pro kazatele, pro starší Církve adventistů s.d.
Dokumenty:
Lima
Ek. Direktář
Porvoo
Leuenberská konkordie
Obrazová příloha
Křest
Lateránské baptisterium. Řím.4. a 5. stol.
Lateránské baptisterium. Řím. interiér
Baptisterium ortodoxních. Ravenna. kupole. 430-458
Baptisterium ortodoxních. Ravenna. interiér. svěceno kol. 458
Baptisterium ortodoxních. Ravenna. 430-458
Baptisterium ariánských. Ravenna. kupole. kol. 500
Baptisterium ariánských. Ravenna. kupole. kol. 500
Baptisterium S. Giovanni in Laterano. Řím, 5. stol.
Baptisterium sv. Jana. Poitiers. 7. stol.
Renier de Huy, Křtitelnice (detail). Kostel St Barthélemy, 1107-1118.
Bonannus z Pisy, Dveře portálu S. Ranieri. Pisa. 1180
Novara, dóm, Capella di San Sizo. Sv. Sirius křtí vdovu. 2. pol. 12.stol.
Křest Kristův. kaple sv. Tekly, Řecký patriarchát v Jeruzalémě. 14. stol.
Přechod Rudým mořem. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Přechod Rudým mořem. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Noe. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Tři mládenci v peci ohnivé. Katakomby sv. Priscily. Řím, 4. stol.
Tři mládenci v peci ohnivé. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Daniel. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Zuzana. Katakomby sv. Priscily. Řím, 4. stol.
Ježíš a samaritánka. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Ježíš a samaritánka. Bazilika sv. Apollinare Nuovo. Ravena, 6. stol.
Lazar a slepec. Sarkofág v Arles. Francie
Slepec (vlevo), Uzdravený u rybníka Bethesda (vpravo).
Vzkříšení Lazara. Katakomby sv. Priscily. Řím, 4. stol.
Vzkříšení Lazara. Katakomby na via Latina. Řím, 4. stol.
Vzkříšení Lazara. Bazilika sv. Apollinare Nuovo. Ravena, 6. stol.
Lazar a žena trpící krvotokem. S. Angelo, 11. stol.
Jako jelen dychtí po bystré vodě (Ž 42). Mausoleum di Galla Placidia. Ravena, 5. stol.
Mozaika apsidy baziliky sv. Klimenta v Římě. 12. stol.
Strom života - kříž jako pramen svatosti. Det. Mozaiky apsidy baziliky sv. Klimenta v Římě. 12. st.
Páv - symbol nesmrtelnosti. Detail Mozaiky apsidy baziliky sv. Klimenta v Římě. 12. stol.
Poslední soud. Baptisterium ve Florencii. 13. stol.
Detail Posledního soudu. Baptisterium ve Florencii. 13. stol.
Baptistéria
Baptistérium v Poitiers. Francie 4. stol.
Detail baptistéria v Poitiers. Francie 4. stol.
Rekonstrukce basiliky sv. Petra v Římě s baptistériem. 4. stol.
Křest Richarda Beauchampa (ukázka křtu na konci středověku). Anglie, konec 15. stol.
Křest ve středověku.
Starokřesťanský epitaf. Kolem r. 200
Starokřesťanský epitaf. Kolem r. 200
Dobrý pastýř. Mausoleum di Galla Placidia. Ravena, 5. stol.
Slepý od narození
Eucharistie
Rekonstrukce baziliky v axonometrickém pohledu.
Rekonstrukce ambonu.
Eucharistický chléb a ryby. Krypta Luzina. Řím. poč. 3. stol.
Eucharistická hostina. 1. pol. 3. stol.
Dům křesťanské obce. rekonstrukce. Dura Europos, Sýrie. kol. 230
Synagoga v Dura Europos, západní stěna. 1. pol. 3. stol.
Gaudentiova krypta. Řím. konec 3. stol.
Nebeská hostina. konec 3. stol.
Konstantinův chrám Božího hrobu. Jeruzalém. rekonstrukce. 4.
Chrám Zmrtvýchvstání (Anastasis). Jeruzalém. půdorys. 4. stol.
Půdorys chrámu Narození Páně. Betlém. 4. stol.
Chrám sv. Petra. Řím. kresba ze 16. stol. a rekonstrukce původního stavu. 4. stol.
Konstantinův oblouk, pohled ze severu. Řím. 312/315
Santa Costanza, Řím. interiér, pohled k východu. 1. pol. 4. stol.
Půdorys kostel Sta Costanza v Římě.
Sta Costanza. Řím. 1. pol. 4. stol.
Katakomby na via Latina. Řím. Daniel v jámě lvové. 2. pol. 4. stol.
Půdorys kláštera sv. Simeona Stylity. Kalat Siman. kol. 470
Kalat Siman. portál jižní basiliky. kol. 470
Olejová lampa. Harford, Wadsworth-Athenaeum. 4. stol.
Béma. Západní chrám v Behyu. 5. stol.
San Vitale. Ravenna, interiér. 526-547
San Vitale. Ravenna, interiér. 526-547
San Vitale. Ravenna v popředí náhrobek Gally Placidie. 526-547
San Vitale. Ravenna. 526-547
Řez a půdorys chrámu Hagia Sofia. Konstantinopol.
Hagia Sofia. Konstantinopol. interiér. svěceno 537
Hagia Sofia. Konstantinopol. interiér. svěceno 537
Hagia Sophia. Istanbul. pohled ze středu severozápadní empory.
Hagia Sofia. Konstantinopol. svěceno 537
Hagia Sofia. Konstantinopol. svěceno 537
Brož z Tary. National Museum, Dublin. 8./9. stol.
San Apollinare in Classe. Ravenna, presbyterium. kol. 549
Codex Purpureus, Poslední večeře a Mytí nohou. Arcibiskupské museum v Rossanu. 6. stol.
Půdorys kláštera St. Gallen. kresba asi 820
Dóm v Cáchách. 9. století.
Lotharův kříž. Dóm v Cáchách. 10. století.
Klášterní kostel Hosios Lukas. Phokis. mosaika Mytí nohou. 11. stol.
Rekonstrukce opatství v Monte-Cassinu. kol. 1076
Rozvaliny opatského kostela v Cluny. přelom 11. a 12. stol.
Kaple v Berzé la Ville. apsida. poč. 12. stol.
Bazilika Sainte-Madeleine. Vézelay. kol. 1120
Chartres, katedrála. západní fasáda. 12. stol.
Chartres, katedrála. Portail Royal. 12.stol.
Chartres, katedrála. pohled od jihu. 12.stol.
Chartres, katedrála. pohled střední lodí k východu. 12.stol.
St Gilles du Gard. detail západního průčelí. 12. stol.
Remeš, katedrála. západní fasáda. 13. stol.
Amiens, katedrála. pohled střední lodí k východu. 13. stol.
Winchester, katedrála..lettner s oltářem. 13. stol.
Hagia Sofia. Konstantinopol. mosaika Deésis. svěceno 537
Mistr sv. Jiljí. Mše sv. Jiljí (detail). National Gallery, Londýn. konec 14. stol.
Tři andělé u Abraháma (Starozákonní Sv. Trojice). 13. stol.
Andrej Rubljov, Sv. Trojice. Treťjakovská galerie v Moskvě. před 1430
Kalich z Antiochie (na 2 l vína, výška 20 cm, průměr 15 cm). 6. stol. Metropolitní muzeum v New Yorku.
Průvod s dary. Sv. Vít, Ravena. 6. stol.
Abel - Abraham - Melchisedech (jsou jmenováni v římském kánonu) sv. Apollinare, Ravena, 6. stol.
Poslední večeře. sv. Apollinare, Ravena, 6. stol.
Eucharistické obrazy. Sakramentář Drogon, Paříž. 9. stol.
Eucharistické obrazy. Sakramentář Drogon, Paříž. 9. stol.
Bazilika sv. Klimenta v Římě. 13. stol.
Přinášení darů. Španělský rukopis 14. stol.
Elevace. Německý rukopis 13. stol.
Liturgie slova a eucharistie. Francouzský rukopis 14. stol.
Propojení eucharistie a křtu. Ilustrovaná bible. Paříž 13. stol.
Mše. Barcelona.
Přijímání.
Eucharistický zázrak. Francie. 16 stol.