Jste zde

Pro uchazeče o studium

Přihlášky k bakalářskému studiu "Teologie křesťanských tradic" na ETF UK v Praze a termín přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2019/2020 je - ve druhém kole - možné podávat do 11. srpna 2019. Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11270. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopis a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 640 Kč při podání přihlášky elektronické, 690 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří
• základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury)
• obecně kulturní přehled
• znalost angličtiny nebo němčiny
 

Přijímací zkouška se bude konat v červnu, termín bude v předstihu zveřejněn.

Přijímací zkouška je jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor:

A) Křesťanské myšlení

(povinně jeden z uvedených titulů):

BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.

NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.

POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

B) Bible (všichni)

Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.

C) Biblistika (povinně jeden z uvedených titulů):

FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.

IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.

VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.

- max. 40 bodů.

Minimální bodová hranice pro přijetí: 65

Další doporučená literatura: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php

Adresa pro zasílání přihlášek

Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
Černá 9/646
115 55 Praha 1

 

Poplatky za studium

Studium je bezplatné. Poplatky za nestandardní studium se řídí vysokoškolským zákonem.
Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty ve výši 3000,- Kč ročně.

Informace pro zájemce o ubytování na koleji jsou  na http://kam.cuni.cz

Důležité upozornění

Výuka všech ročníku bude zahájena povinným týdenním soustředěním v září mimo Prahu. Termín bude upřesněn.
Další informace poskytne studijní oddělení ETF (pro obor TKT)
Černá 9, Praha 1; 5. patro, proti výtahu
tel: 221 988 626
úřední hodiny: úterý 9,30 - 11,00, středa 15,00 - 17,00
e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Konzultace k přípravě na studium probíhají individuálně a jsou bezplatné. Zájemci se mohou hlásit na adrese tkt@etf.cuni.cz.

Doprovázení při hledání cesty víry: je určené těm, kteří se chtějí vydat na cestu víry a nevědí jak, nabízíme doprovázení na této cestě. Doprovázení probíhá formou individuálních rozhovorů (1-2 x měsíčně), které by měly napomoci porozumění základům křesťanství a orientaci v našich církvích. Kontakt: Ivana Macháčková, mail: ivana.machackova@gmail.com, tel. 602746433.